KOZERA
Nabór 1-7.06.2018 – Subregion poznański.
Zapisy na kurs 3DS MAX podstawowy, średnio zaawansowany, Blender 3D podstawowy.
Termin kursów po 20 lipca 2018.
Wstępne Informacje o szkoleniu:

Czy szkolenie może być dofinansowane? Tak
Sposób dofinansowania: wsparcie dla przedsiębiorców.

Możesz dostać nawet 80% dofinansowania na nasze warsztaty. Jest to możliwe w ramach rozwojowych usług szkoleniowych dla pracowników firm w tym działalności gospodarczych zatrudnionych na umowie o pracę albo na zlecenie, albo na umowę o dzieło.

Cena netto: 2 992,50 zł Cena brutto:2 992,50 zł
Cena netto za godzinę: 74,81 zł Cena brutto za godzinę: 74,81
Dostępność szkoleń: Otwarta

Liczba godzin usługi: 40
Otrzymasz nasze pełne wsparcie w uzyskaniu dotacji do 80% kosztów kursu i przy rozliczeniu dotacji. Dlatego, dołącz się do nas!

Zapoznaj się z terminami najbliższych naborów wniosków na dofinansowanie kursów opublikowanymi na facebooku ->SPRAWDŹ TERMINY NABORÓW!
Masz pytania? Nie wiesz, czy warsztaty są na pewno dla Ciebie? Skontaktuj się z nami! Zaproponujemy Ci zupełnie darmową konsultację z naszym trenerem. Zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu naszych grup.
Napisz na adres marek.kozera1@gmail.com lub zadzwoń do nas tel. 601 179 399!
Regulamin
Zapisz się
 
Rejestracja
Zapraszamy do rejestracji na organizowane przez nas szkolenia, warsztaty oraz dni certyfikacji. Aby zgłosić chęć udziału, wystarczy wypełnić poniższy formularz. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt, tel. 601179399. Przed rejestracją zapoznaj się ze szczegółowym regulaminem.
Nazwa szkolenia: Nabór 1-7.06.2018 – Subregion poznański.
Zapisy na kurs 3DS MAX podstawowy, średnio zaawansowany, Blender 3D podstawowy.
Termin, miejsce szkolenia:

Dane do faktury
Nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby fizycznej
Ulica
NIP
Kod i miasto
Dane osoby zgłaszającej
Imię i nazwisko
Telefon
Email
Uczestnicy szkolenia
Imię i nazwisko uczestnika
Adres e-mail uczestnika
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem
Zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz 883) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kozera Fundacja. Dane osobowe oraz adres e-mail nie są udostępniane innym podmiotom. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych przez Kozera Fundacja zgodnie z "Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną" (Dz.U. Nr 144, poz 1204).
Dziękujemy
Zgłoszenie zostało przyjęte.
Regulamin
REGULAMIN REALIZACJI SZKOLEŃ

§ 1.
DEFINICJE


Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Organizator – KOZERA FUNDACJA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Kozłowskiego nr.9, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS 0000675643, NIP: 9721274146, REGON: 367165857.
 • Szkolenie – każda usługa rozwojowa organizowana przez Organizatora, w szczególności coaching, mentoring, doradztwo i szkolenia;
 • Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Szkoleniu;
 • Zamawiający – każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna), który zgłosił Uczestnika na Szkolenie.


§ 2.
ORGANIZACJA SZKOLEŃ


 • Organizator organizuje z należytą starannością Szkolenia, wykorzystując w tym celu posiadane możliwości i doświadczenie, zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego ofertą.
 • Szkolenia przeprowadzone zostaną w terminach określonych w harmonogramie przygotowanym przez Organizatora, stanowiącym załącznik do oferty, z zastrzeżeniem § 6 Regulaminu.


§ 3.
OCENA SZKOLEŃ


 • Każdy z Uczestników Szkolenia ma możliwość wypełnienia ankiety oceniającej sposób przeprowadzenia Szkolenia, w szczególności w zakresie oceny osoby prowadzącej Szkolenie, miejsca Szkolenia i wyposażenia, a także metodykę i zagadnienia eksponowane podczas Szkolenia.
 • Po zakończeniu Szkolenia każdy z Uczestników otrzyma prośbę od Organizatora w przedmiocie wypełnienia ankiety oceniającej sposób przeprowadzenia Szkolenia.
 • Ankieta oceniająca sposób przeprowadzenia Szkolenia jest anonimowa.
 • Organizator zastrzega, że może podjąć starania o uzyskanie potwierdzenia jakości prowadzonych przez siebie Szkoleń przez odpowiednią organizację audytorską przyznającą znak/certyfikat jakości. W takim przypadku, Uczestnicy Szkoleń monitorowanych przez ww. organizację udzielą informacji przedstawicielom ww. organizacji w zakresie jakości i sposobu prowadzenia Szkoleń.


§ 4.
PRAWA UCZESTNIKA


Uczestnik jest uprawniony do:
 • uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez wykładowcę zgodnie z programem Szkolenia przygotowanym przez Organizatora;
 • do należytych warunków prowadzonego Szkolenia w przypadku zapewnienia miejsca odbywania Szkolenia przez Organizatora, w szczególności w zakresie:
  • przestrzeni umożliwiającej swobodny udział Uczestnika w Szkoleniu uwzględniającej pozostałą liczbę Uczestników Szkolenia;
  • dostępu do światła dziennego tudzież odpowiednio oświetlonego miejsca,
  • dostępu do sanitariatów;
  • braku nadmiernych hałasów z zewnątrz;
  • odpowiedniego miejsca i konfiguracji sprzętów wykorzystywanych w Szkoleniu uwzględniających charakter Szkolenia;
 • korzystania w czasie Szkolenia ze sprzętu niezbędnego do realizacji Szkolenia, a jeśli jest to uzasadnione charakterem Szkolenia do wykorzystywania innych pomocy dydaktycznych przygotowanych przez Organizatora (np. kamera, flipchart, projektor multimedialny);
 • uzyskania materiałów szkoleniowych ze Szkolenia od Organizatora w formie elektronicznej lub drukowanej;
 • wzięcia udziału w anonimowej ankiecie ankiety oceniającej sposób przeprowadzenia Szkolenia;
 • otrzymanie dokumentu (zaświadczenia, dyplomu) potwierdzającego uczestnictwo w Szkoleniu pod warunkiem uczestnictwa w 80% zajęciach przewidzianych w programie Szkolenia;
 • w terminie do 30 dni liczonego od czasu zakończenia Szkolenia do uzyskania porady od Organizatora z zakresu objętego Szkoleniem poprzez przesłanie pytania w formie wiadomości e-mail do Organizatora;
 • rezygnacji z udziału w Szkoleniu – Organizator zostanie o tym powiadomiony przez Uczestnika.


§ 5.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA


Uczestnik jest obowiązany do:
 • wzięcia udziału w minimum 80% zajęciach przewidzianych w programie Szkolenia – niższa frekwencja zostanie uznana za brak ukończenia Szkolenia;
 • zachowywania się w trakcie trwania Szkolenia zgodnie z przyjętymi wzorcami, tj. zachowanie Uczestnika nie powinno utrudniać prowadzenia Szkolenia przez prowadzącego Szkolenie, ani też utrudniać udział w Szkolenia pozostałym Uczestnikom.


§ 6.
ZMIANY W SZKOLENIU


Jeśli wystąpią przyczyny losowe niezależne od Organizatora, które to przyczyny mają wpływ na Szkolenie, Organizator jest uprawniony do:
 • zmiany miejsca Szkolenia w porozumieniu z Zamawiającym;
 • modyfikacji terminu Szkolenia lub nawet do jego odwołania. W takiej sytuacji Organizator niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego i w porozumieniu z Zamawiającym ustala nowy termin Szkolenia, który jest potwierdzany przez Zamawiającego pisemnie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Organizatora. Przy braku porozumienia z Zamawiającym w zakresie ustalenia nowego terminu Szkolenia Zamawiający zachowuje prawo do żądania zwrotu wpłaconej kwoty na poczet przeprowadzenia tego Szkolenia;
 • zastąpienia – w porozumieniu z Zamawiającym – osoby pierwotnie przewidzianej do prowadzenia Szkolenia inną osobą o podobnym doświadczeniu i kwalifikacjach.


§ 7.
DANE OSOBOWE

 • Organizator przechowuje dane osobowe Uczestników Szkoleń w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo wyłącznie w celu przeprowadzenia Szkolenia, w tym wydania dokumentu, o którym mowa w § 4 pkt. 6) Regulaminu.
 • Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Szkolenia, w tym wydania dokumentu, o którym mowa w § 4 pkt. 6) Regulaminu.
 • Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich aktualizacji i poprawiania w dowolnej chwili. W tym zakresie Uczestnik prześle do Organizatora stosowny wniosek.


§ 8.
REKLAMACJE

 • Reklamacje dotyczące Szkoleń mogą być składane przez Uczestników lub Zamawiającego w formie pisemnej listem poleconym na adres fundation@marekkozera.com.
 • Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zwięzły opis przedmiotu reklamacji oraz treść żądania.
 • Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy Ustawy, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 02-06-2017 roku do odwołania lub ogłoszenia jego zmiany przez Organizatora.


Warunki ogólne