KOZERA
Od 22-04-2018 bon szkoleniowy – Województwo Podlaskie
Techniki i narzędzia tworzenia Wizualizacji 3D Blender dla początkujących.
Naucz się technik i opanuj narzędzia tworzenia estetycznych modeli i wizualizacji.
Białystok.
Techniki i narzędzia tworzenia Wizualizacji 3D Blender dla początkujących.

Czego się nauczę?
- Posługiwać się w najprostszy sposób technikami i narzędziami tworzenia estetycznych modeli i wizualizacji.
- Modelować oraz tworzyć własne textury prostych obiektów. 
- Oświetlać i renderować modele i scenę z wizualizacją. 
- Gdzie znaleźć darmowe textury.
Wymagania:
- Podstawowa umiejętność poruszania się w komputerze.
Informacje organizacyjne: 
Cały kurs to w sumie aż 40 godzin zegarowych zajęć. Podzieliliśmy kurs na dwa moduły. 
- Moduł pierwszy to MODELOWANIE łącznie 20 godzin zegarowych zajęć. 
- Moduł drugi WIZUALIZACJA (oświetlenie i rendering) składa się z 20 godzin zegarowych. 

Opis:
Jeżeli chciałbyś nabyć w najprostszy sposób sprawność warsztatową w posługiwaniu się programem Blender  i … nauczyć  się  tworzenia modeli i wizualizacji ten kurs jest dla Ciebie. Stawiamy przede wszystkim na praktykę podczas zajęć stacjonarnych. Najważniejsza jest dla nas wymiana doświadczeń. Nasi kursanci współpracują z wykładowcą (jako sparringpartnerem) - osobą doświadczoną i znającą realia branży. Dzięki takiemu podejściu początkujący w najprostszy sposób poznają specyfikę technik renderingu, zrozumieją właściwości światła (i to niezależnie od używanych narzędzi), dowiedzą się, jakie materiały stosować i wiele innych przydatnych informacji. Wykorzystywana podczas warsztatów metoda sparingpartnerstwa to szansa na rozwinięcie potencjału zawodowego.
Celem kursu jest stworzenie do 20 godzin bogatego w szczegóły modelu  w najprostszy możliwy sposób - stosując Techniki i narzędzia poznane w wcześniejszych godzinach kursu. Ma to pokazać, że sprawność warsztatowa jest kluczem do modelowania. Przykład typu trudności stworzonego modelu, widoczna jest w miniaturce po lewej stronie zdjęcia w tle: Wszystko wykonane od podstaw – start od zupełnej nie znajomości programu Blender.
W module drugim do 20 godzin zostanie stworzona profesjonalna wizualizacja przykład widoczny jest w miniaturce po prawej stronie zdjęcia w tle. Jak widać w 40 godzin można nabyć sprawność warsztatową w posługiwaniu się programem Blender w klasie widocznej na miniaturkach.

Zachęcamy do obejrzenia filmów pod adresem, w którym można zobaczyć z czym będziemy się zmagać. Mamy nadzieję, że kurs się spodoba i pozwoli zwiększyć umiejętności. Powodzenia!

Do kogo jest skierowany ten kurs?
Osoby chętne do rozpoczęcia nauki tworzenia  wizualizacji 3D w blenderze.

Kozera Fundacja /dawniej 3D Technology Park/
Głównym celem Fundacji jest  dzielenie się wiedzą i wymianą doświadczeń zawodowych wśród inżynierów, projektantów, architektów, artystów, programistów oraz innych osób, które mogą być zainteresowane naszą pracą.  Sukces Kozera Fundacja /dawniej 3D Technology Park/ to przede wszystkim zaufanie zdobyte przez  Klientów. Dzięki nieustannej dbałości o najwyższą jakość szkoleń, ich innowacyjność, szacunek do Klienta sprawiają, że organizacja dynamicznie się rozwija i zajmuje wiodącą pozycję na rynku. Od kwietnia br. Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym ECDL.

Przemawiają za fundacją konkretne liczby. Do tej pory:
- zdobyła14 lat doświadczenia,
- przeszkoliła 1994 kursantów,
- przeprowadziła 18 680 godzin szkoleń

Chcesz poznać więcej szczegółów?
Napisz na adres: szkoleniazdofinansowaniem@gmail.com
Regulamin
Zapisz się
 
Rejestracja
Zapraszamy do rejestracji na organizowane przez nas szkolenia, warsztaty oraz dni certyfikacji. Aby zgłosić chęć udziału, wystarczy wypełnić poniższy formularz. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt, tel. 601179399. Przed rejestracją zapoznaj się ze szczegółowym regulaminem.
Nazwa szkolenia: Od 22-04-2018 bon szkoleniowy – Województwo Podlaskie
Techniki i narzędzia tworzenia Wizualizacji 3D Blender dla początkujących.
Termin, miejsce szkolenia:

Białystok.
Dane do faktury
Nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby fizycznej
Ulica
NIP
Kod i miasto
Dane osoby zgłaszającej
Imię i nazwisko
Telefon
Email
Uczestnicy szkolenia
Imię i nazwisko uczestnika
Adres e-mail uczestnika
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem
Zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz 883) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kozera Fundacja. Dane osobowe oraz adres e-mail nie są udostępniane innym podmiotom. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych przez Kozera Fundacja zgodnie z "Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną" (Dz.U. Nr 144, poz 1204).
Dziękujemy
Zgłoszenie zostało przyjęte.
Regulamin
REGULAMIN REALIZACJI SZKOLEŃ

§ 1.
DEFINICJE


Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Organizator – KOZERA FUNDACJA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Kozłowskiego nr.9, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS 0000675643, NIP: 9721274146, REGON: 367165857.
 • Szkolenie – każda usługa rozwojowa organizowana przez Organizatora, w szczególności coaching, mentoring, doradztwo i szkolenia;
 • Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Szkoleniu;
 • Zamawiający – każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna), który zgłosił Uczestnika na Szkolenie.


§ 2.
ORGANIZACJA SZKOLEŃ


 • Organizator organizuje z należytą starannością Szkolenia, wykorzystując w tym celu posiadane możliwości i doświadczenie, zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego ofertą.
 • Szkolenia przeprowadzone zostaną w terminach określonych w harmonogramie przygotowanym przez Organizatora, stanowiącym załącznik do oferty, z zastrzeżeniem § 6 Regulaminu.


§ 3.
OCENA SZKOLEŃ


 • Każdy z Uczestników Szkolenia ma możliwość wypełnienia ankiety oceniającej sposób przeprowadzenia Szkolenia, w szczególności w zakresie oceny osoby prowadzącej Szkolenie, miejsca Szkolenia i wyposażenia, a także metodykę i zagadnienia eksponowane podczas Szkolenia.
 • Po zakończeniu Szkolenia każdy z Uczestników otrzyma prośbę od Organizatora w przedmiocie wypełnienia ankiety oceniającej sposób przeprowadzenia Szkolenia.
 • Ankieta oceniająca sposób przeprowadzenia Szkolenia jest anonimowa.
 • Organizator zastrzega, że może podjąć starania o uzyskanie potwierdzenia jakości prowadzonych przez siebie Szkoleń przez odpowiednią organizację audytorską przyznającą znak/certyfikat jakości. W takim przypadku, Uczestnicy Szkoleń monitorowanych przez ww. organizację udzielą informacji przedstawicielom ww. organizacji w zakresie jakości i sposobu prowadzenia Szkoleń.


§ 4.
PRAWA UCZESTNIKA


Uczestnik jest uprawniony do:
 • uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez wykładowcę zgodnie z programem Szkolenia przygotowanym przez Organizatora;
 • do należytych warunków prowadzonego Szkolenia w przypadku zapewnienia miejsca odbywania Szkolenia przez Organizatora, w szczególności w zakresie:
  • przestrzeni umożliwiającej swobodny udział Uczestnika w Szkoleniu uwzględniającej pozostałą liczbę Uczestników Szkolenia;
  • dostępu do światła dziennego tudzież odpowiednio oświetlonego miejsca,
  • dostępu do sanitariatów;
  • braku nadmiernych hałasów z zewnątrz;
  • odpowiedniego miejsca i konfiguracji sprzętów wykorzystywanych w Szkoleniu uwzględniających charakter Szkolenia;
 • korzystania w czasie Szkolenia ze sprzętu niezbędnego do realizacji Szkolenia, a jeśli jest to uzasadnione charakterem Szkolenia do wykorzystywania innych pomocy dydaktycznych przygotowanych przez Organizatora (np. kamera, flipchart, projektor multimedialny);
 • uzyskania materiałów szkoleniowych ze Szkolenia od Organizatora w formie elektronicznej lub drukowanej;
 • wzięcia udziału w anonimowej ankiecie ankiety oceniającej sposób przeprowadzenia Szkolenia;
 • otrzymanie dokumentu (zaświadczenia, dyplomu) potwierdzającego uczestnictwo w Szkoleniu pod warunkiem uczestnictwa w 80% zajęciach przewidzianych w programie Szkolenia;
 • w terminie do 30 dni liczonego od czasu zakończenia Szkolenia do uzyskania porady od Organizatora z zakresu objętego Szkoleniem poprzez przesłanie pytania w formie wiadomości e-mail do Organizatora;
 • rezygnacji z udziału w Szkoleniu – Organizator zostanie o tym powiadomiony przez Uczestnika.


§ 5.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA


Uczestnik jest obowiązany do:
 • wzięcia udziału w minimum 80% zajęciach przewidzianych w programie Szkolenia – niższa frekwencja zostanie uznana za brak ukończenia Szkolenia;
 • zachowywania się w trakcie trwania Szkolenia zgodnie z przyjętymi wzorcami, tj. zachowanie Uczestnika nie powinno utrudniać prowadzenia Szkolenia przez prowadzącego Szkolenie, ani też utrudniać udział w Szkolenia pozostałym Uczestnikom.


§ 6.
ZMIANY W SZKOLENIU


Jeśli wystąpią przyczyny losowe niezależne od Organizatora, które to przyczyny mają wpływ na Szkolenie, Organizator jest uprawniony do:
 • zmiany miejsca Szkolenia w porozumieniu z Zamawiającym;
 • modyfikacji terminu Szkolenia lub nawet do jego odwołania. W takiej sytuacji Organizator niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego i w porozumieniu z Zamawiającym ustala nowy termin Szkolenia, który jest potwierdzany przez Zamawiającego pisemnie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Organizatora. Przy braku porozumienia z Zamawiającym w zakresie ustalenia nowego terminu Szkolenia Zamawiający zachowuje prawo do żądania zwrotu wpłaconej kwoty na poczet przeprowadzenia tego Szkolenia;
 • zastąpienia – w porozumieniu z Zamawiającym – osoby pierwotnie przewidzianej do prowadzenia Szkolenia inną osobą o podobnym doświadczeniu i kwalifikacjach.


§ 7.
DANE OSOBOWE

 • Organizator przechowuje dane osobowe Uczestników Szkoleń w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo wyłącznie w celu przeprowadzenia Szkolenia, w tym wydania dokumentu, o którym mowa w § 4 pkt. 6) Regulaminu.
 • Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Szkolenia, w tym wydania dokumentu, o którym mowa w § 4 pkt. 6) Regulaminu.
 • Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich aktualizacji i poprawiania w dowolnej chwili. W tym zakresie Uczestnik prześle do Organizatora stosowny wniosek.


§ 8.
REKLAMACJE

 • Reklamacje dotyczące Szkoleń mogą być składane przez Uczestników lub Zamawiającego w formie pisemnej listem poleconym na adres fundation@marekkozera.com.
 • Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zwięzły opis przedmiotu reklamacji oraz treść żądania.
 • Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy Ustawy, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 02-06-2017 roku do odwołania lub ogłoszenia jego zmiany przez Organizatora.


Warunki ogólne